Etiske retningslinjer

Kulturen i Kruse Smith kjennetegnes ved gode samarbeidsevner, høy arbeidsmoral og stor fleksibilitet – egenskaper vi kontinuerlig jobber for å opprettholde. Et godt verdigrunnlag gir våre ansatte verdifulle rettesnorer i møtet med dilemmaer i hverdagen.

Verdigrunnlaget vårt bidrar til å skape tillit, troverdighet og en sunn internkultur. Dette skaper motiverte medarbeidere og i sin tur det gode omdømmet til Kruse Smith.

Tillit, troverdighet og godt omdømme 
er noe vi alle kontinuerlig må gjøre oss fortjent til gjennom egne handlinger.
 Dette gjelder like mye på makronivå som mellom to mennesker. Det som i ytterste konsekvens gjør Kruse Smith til en ledende aktør, er våre samarbeidsevner, vår arbeidsmoral og vår fleksibilitet.

For å opprettholde den gode kulturen er det godt å kunne ha noen retningslinjer å støtte seg til. 
Følgende verdier er forankret i Kruse Smiths forretningsstrategi og gjennomsyrer alt vårt virke – både med internt og eksternt.

Medarbeidere i Kruse Smith er:

Samspillende

Samarbeid, respekt og kompetansedeling gir verdier til kundene, ansatte og eiere.
 Å gjøre hverandre gode og ta menneskelige verdier på alvor skaper fremtidens vinnere.

Troverdig

Tillit, ærlighet og pålitelighet gjør at Kruse Smith alltid er til å stole på, er lojal mot avtaler og forutsigbar i beslutningsprosesser.

Ansvarlig

Ansvarlig for liv, helse og verdier. Ansvarlig for riktig utførte prosjekter og profesjonell reklamasjonshåndtering. Ansvarlig for samfunnet som bedriften er en del av.

Dette er grunnlaget for godt samarbeid og kjennetegner Kruse Smith i all sin virksomhet.

Vi har laget et eget hefte om våre etiske retningslinjer hvor du kan lese mer om hvordan vi forvalter dette i Kruse Smith. Etiske Retningslinjer Kruse Smith