HMS politikk

Null skader – Ingen skader på person eller miljø er målet vårt i Kruse Smith.  Dette inkluderer også våre underentreprenører/samarbeidspartnere. Vi har derfor etablert en ny KPI på konsern nivå, «Personskadeverdi», hvor vi inkluderer våre samarbeidspartnere i våre HMS resultater. Vi mener at vi på denne måten får et bredere og mer forebyggende HMS arbeid, som også tilfredsstiller våre verdier.

Vi arbeider kontinuerlig med risikostyring, læring og forbedring, og krever at forbedringstiltak skal settes inn mot årsaken til alvorlige hendelser.

Alle ansatte og samarbeidspartnere skal komme trygt hjem hver dag.

Felles sikkerhetskultur – «JEG bidrar» – Dette er den røde tråden i vårt HMS arbeid. Vi retter oppmerksomheten mot oss selv som enkeltindivider, som ledere og som arbeidstakere. Budskapet er at alle kan, og alle skal bidra til en felles sikkerhetskultur.

En felles sikkerhetskultur innebærer å være observant og våken, si ifra og ta aksjon ved farlige situasjoner. Videre innebærer det å ta kameratsjekk og passe på sin kollega. Si stopp hvis man er usikker!

Alle ledere i Kruse Smith har et spesielt ansvar for å organisere arbeidet, slik at våre prosesser gjennomføres etter hensikten.  Våre ledere er tydelige og konsekvente.  Våre prosesser sikrer styring av nødvendig kompetanse og aktiviteter for å ivareta helse, miljø og sikkerhetsarbeidet.

Vi arbeider også kontinuerlig med å forebygge sykefravær. Sykemeldte følges tett opp, og det er etablert møteplasser i avdelingene hvor den sykemeldte møter sin nærmeste leder for dialog rundt arbeidsmulighetene. Kunnskapen vi tilegner oss i dette arbeidet danner grunnlag for forebyggende tiltak på individ- og gruppenivå.

HMS med hjertet – det er slik vi ønsker å gjøre det i Kruse Smith!

Mål og målinger – Våre mål skal synliggjøres gjennom visuelle handlingsplaner i alle våre lokasjoner og styres gjennom målinger, som omfatter både resultater og grad av proaktive tiltak.  Gjennom profesjonell ledelse og sterke team skal vi:

Minimere personskader og sykefravær.  Dette måles via

  • P verdi
  • H, F, og A verdi
  • Grad av sykefravær

Øke graden av proaktive handlinger.  Dette måles via

  • Grad av god HMS praksis
  • Grad av HMS info gitt i prosjekter
  • HMS ledelsesaktiviteter
  • Grad av behandling av kritiske RUH

Målene skal brytes ned til aktive og konkrete handlinger i regionenes/divisjonenes handlingsplaner.  Status handlingsplaner rapporteres til ledelse etter avtalt frekvens.