Konsernpolitikk

Kruse Smith sin konsernpolitikk gjelder for strategiperioden 2018 – 2020.  Ved «Ledelsens gjennomgang», skal kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene vurderes og ev. justeres.

Strategien «Lønnsomhet gjennom utvikling» har staket ut en ambisiøs kurs for oss.  Vi skal mot 2020 legge vekt på å optimalisere våre kjerneprosesser gjennom flere gjennomgripende konserninitiativ, hvorav digitalisering er det som vil endre oss mest fra det vi er i dag.  Våre verdier som samspillende, troverdig og ansvarlig vil være pilarene som støtter oss i arbeidet med å nå våre mål.

I Kruse Smith arbeider vi mot at våre kunder skal være fornøyde.  Dersom vi skal lykkes i fremtiden, er dette viktig og nødvendig for oss.

For Kruse Smith er risikostyring svært sentralt og en god risikostyringsprosess er av avgjørende betydning for våre kunder, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.  Derfor arbeider vi kontinuerlig med å kartlegge, analysere og styre risiko og muligheter for å understøtte gode beslutninger i Kruse Smith.  På denne måten sikrer vi den riktige balansen mellom det å utvikle og skape verdier og det å unngå ulykker, skader og tap.

En lønnsom organisasjon er i konstant utvikling. Derfor jobber vi systematisk og kontinuerlig med å forbedre våre prosesser og metoder. Vi søker forbedringer som bringer oss videre.  Dette gjør vi blant annet gjennom «Det digitale veikartet», som beskriver hvordan vi skal utvikle oss til å bli en sterkere og mer effektiv organisasjon.

En viktig forutsetning for at vi skal nå våre mål og unngå skader på mennesker, miljø og materiell, er at vi har stor oppmerksomhet knyttet til våre medarbeideres kompetanse og deres evne til ledelse og lederskap.  Derfor arbeider vi systematisk og kontinuerlig med å utvikle ledende personell i våre prosjekter.

Våre leverandører er en viktig del av vår verdikjede.  Det er avgjørende at leverandørene våre lever opp til vår standard, kvalitet, normer og regler. Sammen med dem skal vi leve opp til kundens forventninger. For å styrke dette sentrale arbeidet har vi inngått avtale med organisasjonen IEH – Initiativ for Etisk Handel.

I Kruse Smith har vi har en nullskade-visjon og vi arbeider forebyggende.  Forbedringstiltak settes inn mot årsaken til eventuelle avvik og alvorlige hendelser.  Kapittel 3 «HMS politikk og –mål» beskriver vår HMS politikk nærmere.

Kruse Smith anerkjenner det ansvaret vi har som en betydelig aktør i norsk byggenæring og jobber kontinuerlig for å forbedre våre miljøprestasjoner. Kapittel 4 «Miljøpolitikk og –mål» beskriver vår miljøpolitikk nærmere.

Kruse Smith er en viktig bidragsyter for å skape varige verdier i det samfunnet vi er en del av. Det er derfor viktig for oss å ta ansvar og støtte tiltak som hjelper mennesker som ikke har samme mulighet som oss andre.