Energieffektive bygg

Å kunne bygge energieffektive nybygg og rehabilitere eksisterende bygg slik at deres energibehov reduseres er en viktig del av byggebransjens bidrag til lavutslippssamfunnet.

Kruse Smith tar høyde for å bidra der vi kan, innenfor de rammer vi har.

Kruse Smith har utstrakt erfaring med oppføring av energieffektive nybygg. Kravene til energieffektivitet i nye bygg skjerpes stadig – og mange ønsker å strekke seg enda lengre for å sikre et miljøvennlig bygg med lave driftskostnader. Sammen med våre samarbeidspartnere finner vi gode og fremtidsrettede løsninger med klimavennlige løsninger.

Mye å spare i eksisterende bygg

I eksisterende bygningsmasse finnes stort klima- og energipotensiale. Kruse Smith har god kompetanse og stor gjennomføringsevne på energirehabiliteringer – noe vi ser gir en stor miljøgevinst.

Vi har gjennomført en rekke energirehabiliteringer av boligblokker i Kristiansandsområdet. Virkemidlene er mange. Ekstra isolasjon i tak, yttervegger og gulv, eliminering av kuldebroer, fokus på å unngå luftlekkasjer, energieffektive vinduer, balansert ventilasjon med god varmegjenvinning og behovsstyrt belysning.

Denne typen tiltak har mer enn halvert byggenes energibehov – og miljøgevinsten er stor. Hver enkelt leilighet i en energirehabilitert boligblokk reduserer faktisk sitt klimaavtrykk med like mye som de årlige utslippene fra en personbil.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith