Klima, energi og miljø

Det hersker ingen tvil om at bygg- og anleggsnæring er storforbrukere av ressurser og energi, og genererer store mengder avfall. Men her ligger samtidig muligheter! Nettopp av samme grunn har vår bransje store muligheter til å bidra med løsninger til viktige miljøutfordringer.

Som ledende aktør i norsk byggenæring jobber Kruse Smith kontinuerlig for å forbedre våre miljøprestasjoner. Vi har ambisjoner om å bidra positivt i utviklingen av morgendagens løsninger – og gjennom dette være en del av løsningen, fremfor en del av problemet.

Bidra til bærekraftig utvikling

Vi har derfor som mål i Kruse Smith at vi skal aktivt bidra til en grønn samfunnsutvikling ved å begrense vår virksomhets miljøpåvirkning, redusere vårt klimaavtrykk og utvikle miljøriktige prosjekter

Miljøpolitikk

Som en betydelig aktør i norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring spiller Kruse Smith en viktig rolle i utviklingen av et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Energieffektive bygg

Å kunne bygge energieffektive nybygg og rehabilitere eksisterende bygg slik at deres energibehov reduseres er en viktig del av byggebransjens bidrag til lavutslippssamfunnet.

Breeam-Nor

Miljøsertifiseringen BREEAM-Nor sikrer miljøambisjonene dine gjennom spesifikke krav til alle aktører om kvalitetssikring av eget arbeid. Miljøklassifiseringsverktøyet gir Kruse Smith gode retningslinjer som bidrar til bærekraftig og miljøvennlig planlegging og bygging.

Klimaplattform

Gjennom vår klimaplattform arbeider Kruse Smith med å redusere vårt eget energiforbruk og våre egne utslipp av klimagasser.

Miljøengasjement

Kruse Smith er opptatt av at byggenæringens miljøprestasjoner må forbedres. For å klare dette er samarbeid på tvers av bransjen nødvendig. Ved å delta aktivt i ulike fora øker Kruse Smith egen kompetanse i tillegg til å bidra til viktige steg i riktig retning.

Avfall og gjenvinning

Skal Kruse Smith være en aktør som viser vei og svarer samvittighetsfullt på fremtidens utfordringer, må vi være bevisst på alle deler av virksomheten – også det vi sender videre i kretsløpet. Derfor er fokus på kildesortering av avfall på byggeplass og riktig håndtering av farlig avfall avgjørende for Kruse Smith.

Kjemikalier og materialbruk

Det er viktig å ha kontroll på hvilke typer materialer og kjemikalier som brukes i bygg. En del produkter inneholder stoffer som kan ha negative effekter på medarbeidernes helse og/eller på miljøet.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith