HMS i Kruse Smith

Kruse Smith fokuserer på tre områder innenfor HMS - dokumentasjon av risikovurdering, kompetanse og ytre miljø.

Helse


Gode rutiner for oppfølging og systematisk arbeid med tilrettelegging for enkeltpersoner er viktige elementer av HMS-arbeidet i Kruse Smith, og fokus på kosthold, aktivitet og fysisk trening både for grupper og enkeltpersoner har vist seg svært positivt i forhold til redusert sykefravær, økt trivsel og bedre helse.

Kruse Smith har et klart mål om å skape en forutsigbar arbeidssituasjon med trygge arbeidsplasser og lavt sykefravær. Dette innebærer at det jobbes med å forhindre skader og ulykker, og å forebygge utviklingen av arbeidsrelatert sykdom. Som en del av dette er Kruse Smith en IA-bedrift -Inkluderende Arbeidsliv.

Resultatet for sykefravær i 2016 endte på 4,1 prosent, en nedgang fra året før, og vi nådde dermed konsernmålet om sykefravær mindre enn 4,5%

Vår H verdi for 2016 var 0,6, som tilsvarer 1 skade med fravær. Vi har sett en svært positiv trend de siste årene i vår personskadeutvikling, og flere av våre avdelinger har hatt H verdi lik null mange år på rad. Det er vi veldig stolte av.

Vi prioriterer forebyggende HMS arbeid. «HMS Dagene i Kruse Smith» er blitt en etablert arena for å sette fokus både på forebyggende HMS arbeid, bransjeaktuelle tema samt tiltak for å nå våre mål og null-visjon.  Det er sånn vi gjør det i Kruse Smith!

Sikkerhet


I Kruse Smith har vi fokus på risikostyring. Løpende risikovurdering fra planlegging til gjennomføring av prosjekter er en rød tråd gjennom våre prosesser. Vi benytter bla Sikker Jobb Analyse (SJA) som en metode for å dokumentere gjennomføring av kritiske arbeidsoperasjoner. Rapportering av uønskede hendelser (RUH) og farlige forhold i prosjektene gir oss input til å iverksetter tiltak for å forebygge skader. Dette arbeidet for å redusere antall skader har gitt en positiv utvikling over flere år.

 

Konsernet har etablert grunnleggende internopplæring innen HMS, og gjennomfører løpende opplæring i bruk av Rapporteringsbasen (avviksystem) for å høyne kompetansenivået i konsernet.
Vi har også en HMS Bonus ordning i konsernet. En unik ordning i vår bransje, som setter fokus på den gode HMS praksis i prosjektene. Se filmsnutt og les om vår HMS Bonus ordning her.

Miljø


Fokus på klima, miljø, energi, avfalls- og kjemikaliehåndtering er viktig for Kruse Smith-konsernet, som har iverksatt konkrete tiltak for å sikre dette. Eksempler er Kruse Smiths innmeldelse i Norwegian Green Building Council, deltakelse i EBA’s Klima-, Energi- og Miljøutvalg (KEM-utvalget) og opprettelse av stillingen energi- og miljørådgiver i 2010. I samarbeid med rådgivningsselskapet Co2Focus, jobbes det med å utarbeide klimaregnskap og handlingsplan for reduksjon av Kruse Smiths egne klimagassutslipp.

Kontaktperson angående HMS i Kruse Smith er HMS-sjef Hilde Waage.