Alle trygt hjem

Kruse Smith er bevisst på at våre bygg- og anleggsplasser kan være fysisk krevende og utføres ofte i et arbeidsmiljø som er ubeskyttet mot vær og vind. I tillegg kan tøff konkurranse i markedet og høye forventninger til prestasjoner føre til stressende hverdager og redusert trivsel.

Kruse Smith arbeider aktivt for å:

  • Forebygge arbeidsrelatert skade, nedsatt helse og sykefravær for alle på våre arbeidsplasser.
  • Involvere ansatte ved beslutninger som kan påvirke arbeidsmiljøet. Arbeide systematisk for å kartlegge og redusere risiko knyttet til kjente fareelementer.
  • Årsaksanalysere og ta lærdom av uønskede hendelser.
  • Respektere og følge krav og forpliktelser som stilles til oss gjennom lov, forskrift, kontrakt og andre bestemmelser som styrer våre aktiviteter og kontinuerlig forbedre vårt ledelsessystem og våre arbeidsmiljøprestasjoner.

Vi vil samtidig utnytte mulighetene som ligger i skjerpede krav fra myndigheter og kunder, økende mangfold og teknologiske framskritt, til å fremme positive endringer i vår arbeidskultur.

Ingen skader på person er vårt viktigste mål. Vi retter oppmerksomheten mot oss selv som enkeltindivider, som ledere og som arbeidstakere. Det forventes at alle bidrar til økt trivsel og trygge arbeidsplasser i Kruse Smith.

Kruse Smith fokuserer på tre områder innenfor HMS – forebyggende arbeid, dokumentasjon av risikovurdering og kompetanse

Helse

Gode rutiner for oppfølging og systematisk arbeid med tilrettelegging for enkeltpersoner er viktige elementer av HMS-arbeidet i Kruse Smith, og fokus på kosthold, aktivitet og fysisk trening både for grupper og enkeltpersoner har vist seg svært positivt i forhold til redusert sykefravær, økt trivsel og bedre helse.

Kruse Smith har et klart mål om å skape en forutsigbar arbeidssituasjon med trygge arbeidsplasser og lavt sykefravær. Dette innebærer at det jobbes med å forhindre skader og ulykker, og å forebygge utviklingen av arbeidsrelatert sykdom. Som en del av dette er Kruse Smith en IA-bedrift, Inkluderende Arbeidsliv.

I 2019 var sykefraværet 4,4 prosent.

 

Fra H-verdi til P-verdi

Vår H-verdi for 2019 var 0,8, som tilsvarer 1 skade med fravær. Vi har sett en svært positiv trend de siste årene i vår personskadeutvikling, og flere av våre avdelinger har hatt H-verdi lik null mange år på rad. Det er vi veldig stolte av. For å arbeide bredere i vårt HMS-arbeid etablerte vi i 2018 en ny konsernindikator; P-verdi, personskadehyppighet som inkluderer alle skader med unntak av førstehjelpsskader. Vi måler nå alle personskader på både egne og våre samarbeidspartneres ansatte.

Vi prioriterer forebyggende HMS-arbeid. «HMS-Dagene i Kruse Smith» er blitt en etablert arena for å sette fokus både på forebyggende HMS-arbeid, bransjeaktuelle tema samt tiltak for å nå målet vårt;

Ingen skader på person eller miljø. Den røde tråden i vårt HMS-arbeid bygges omkring konseptet «Sikkerhetskultur – Jeg bidrar»!

 

Sikkerhet og Livredder

I Kruse Smith har vi fokus på risikostyring. Løpende risikovurdering fra planlegging til gjennomføring av prosjekter er en rød tråd gjennom våre prosesser. Vi benytter bla. Sikker Jobb Analyse (SJA) som en metode for å dokumentere gjennomføring av kritiske arbeidsoperasjoner. Rapportering av uønskede hendelser (RUH) og farlige forhold i prosjektene gir oss input til å iverksette tiltak for å forebygge skader. Dette arbeidet har gitt oss en positiv utvikling gjennom flere år. Vi har utviklet og implementert et verktøy med Livreddende regler. Vår Livredder er tilgjengelig for alle og kan lastes ned til telefon. Da vil den fungere som en app.

Vi gjennomfører løpende utvikling av Rapporteringsbasen (avvikssystem), og i 2019 lanserte vi et helt nytt system, som har utvidet fokus på miljø og personskader for å være bedre tilpasset ISO 14001 (miljø) og ISO 45001 (arbeidsmiljø). Rapporteringsbasen er i denne versjonen utvidet med ny modul for vernerundeprotokoll.

I tillegg har vi en HMS Bonus ordning i konsernet. En unik ordning i vår bransje, som setter fokus på den gode HMS praksis i prosjektene. Se film om vår HMS Bonus ordning her.

 

Kontaktperson for HMS i Kruse Smith er HMS-sjef Trond Erik Hetlelid.
mobil: 934 42 997
e-post: tronderik.hetlelid@kruse-smith.no

 

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith