LEAN construction

LEAN Construction - involverende planlegging er en metodikk og ledelsesfilosofi hvor alle prosjektets deltakere involveres i prosjektplanleggingen tidlig.fremtiden. Gjennom å kombinere selskapets kunnskap med bransjeinnovasjon og ny kunnskap, gjør FoU-virksomheten Kruse Smith til en bedre og mer konkurransedyktig aktør.

Hva er involverende planlegging?

Involverende planlegging, også kalt LEAN Construction, er en metodikk og ledelsesfilosofi hvor alle prosjektets deltakere involveres i prosjektplanleggingen tidlig.

Kruse Smith bruker metodikken for å gi kundene våre et best mulig produkt, samtidig som forutsigbarheten, verdiskapingen og læringsgraden er høy. Risiko og sløsing minimeres.

Grunnpilarene i involverende planlegging er forutsigbarhet, forbedring, åpenhet og respekt.

 

Hvordan?

Ved oppstarten av prosjektet samles representanter for alle deltakerne. Det vil si byggherre, prosjektledere for både Kruse Smith og underentreprenører, prosjekteringsledere, formenn og baser (gruppeledere). I fellesskap legger vi en mest mulig fornuftig og effektiv plan for prosjektet. Planen deles opp i mindre og styrbare enheter.

Det er de fagansvarlige selv som vet best hvor lang tid de trenger på de ulike oppgavene, og hva som må være på plass for at oppgavene kan løses. Gjennom involverende planlegging kommer dette frem tidlig, slik at gjennomføringen blir mest mulig effektiv.

Det avholdes faste møter hvor de ulike faggruppene kommer sammen. Planleggingen av den enkelte aktivitet blir mer detaljert jo nærmere utførelsen kommer.

Vi bruker også BIM-modeller i planleggingen. Dette er digitale 3D-modeller av prosjektet, som gir god oversikt for alle parter. Modellen varsler tidlig om eventuelle designproblemer og konflikter, slik at vi kan gjøre nødvendige endringer allerede på planleggingsstadiet. (Se eget fakta-ark om BIM-modellering)

Det dannes dermed gode arenaer for dialog mellom de ulike faggruppene. Åpenhet, ærlighet og kommunikasjon mellom aktørene er kritiske punkter i byggeprosjekter, og disse er kjerneverdier i involverende planlegging.

 

Gevinster for alle parter

Gjennom flere års erfaring har Kruse Smith sett store gevinster i å bruke involverende planlegging i byggeprosjekter.

For det første blir prosjektene forutsigbare og effektivt gjennomført. Ved å involvere fagansvarlige i planleggingen av sin egen arbeidshverdag, får vi det beste utgangspunktet for gode planer. Innkjøpte varer og tjenester utgjør inntil 80 % av total omsetning i de fleste prosjekter.

Den gode kommunikasjonen som oppstår mellom deltakerne, bidrar til økt tverrfaglig forståelse i prosjektene. Utfordringene løses i fellesskap, deltakerne samarbeider bedre og får økt eierskap til prosjektet.

Vi mener involverende planlegging gjør oss bedre, både på kort og lang sikt. Kruse Smith er involvert i forskningsprosjekter for å utvikle metodikken, i tillegg deltar vi i nettverket LEAN Construction Norge.

Vi bruker metodikken i alle våre prosjekter og er stolte over våre prosjektledere som gang på gang leder disse til suksess.