Signalbygg i Stavanger med BREEM-NOR Excellent

Jon Syrtveit og Sissel Leire

Herbarium ligger sentralt i Stavanger, nær både Breiavatnet og Lendeparken. For utbygger Øgreid Eiendom var valgene i planleggingsfasen enkle:

  • Vi skulle bygge et signalbygg midt i byen, og det skulle ha høy kvalitet på alle områder. Selvsagt også på miljø. Det var aldri aktuelt å tenke annerledes, sier Kjetil Borgersen, administrerende direktør i Øgreid Eiendom.

Bygget, som er tegnet av Snøhetta, er et 19 500 kvm stort kontor- og handlesenter. Prosjektet har fått tildelt BREEAM-Nor Ecellent for designfasen.

  • Fremover vil det være helt avgjørende i transaksjonsmarkedet å tilby klimavennlige bygg. Leietakere utviser en stadig større bevissthet knyttet til hva de leier. Før var det mye prat – nå er det handling, fortsetter Borgersen.

Å bygge et spesielt bygg som Herbarium innenfor Breeam-Nor Excellent-standard stilte store krav til Kruse Smith og underleverandører. Det startet med å sikre at arkitektenes detaljering tok hensyn til kravene. Deretter, under rive- og byggefasen, oppsto nye utfordringer som truet sertifiseringen. Kort byggetid og høy aktivitet i mange soner samtidig krevde en svært oppmerksom prosjektledelse. Innkjøper måtte hele tiden være våken slik at det ble valgt materialer og produkter med dokumentert miljøkvalitet. Prosjektteamet hadde en stor jobb i å få ut nødvendig informasjon, planlegge byggearbeidet og koordinere alle fagene. Og det gikk bra.

  • Vi er godt fornøyd med hvordan arbeidet knyttet til miljøsertifisering ble gjennomført. Dette ble svært godt ivaretatt av Kruse Smith, forteller Borgersen.

For Kruse Smith, og entreprenørbransjen generelt, er det utviklende å bli pålagt høye krav og forventninger fra byggherre. Når målet er å få en bevisstgjøring og dreining i hele bransjen må alle involverte parter kjenne sitt ansvar.

  • I Kruse Smith har vi satt som mål å redusere egne utslipp med 50% innen 2025. Dette er ambisiøst, men vi tror det er realiserbart. En del av dette kan vi klare ved å gjøre endringer i egen struktur, men vi er også avhengig av at utbyggere som Øgreid Eiendom velger å bygge med strenge miljøstandarder, sier Olav Rønningen, energi- og miljøleder i Kruse Smith.

For å sikre høy kvalitet i egne tiltak sertifiseres hele entreprenørvirksomheten etter ISO 14001. Den systematiske tilnærmingen dette gir skal sikre at vi har en «Kruse Smith-metode» for hvordan vi jobber med miljø/klima/bærekraft i vår ledelse, våre prosesser og prosjekter. 

  • Vi skal være gode rådgivere ovenfor våre kunder og kunne tilby klimavennlige løsninger og miljøsertifisert bygg og konstruksjoner. For å konkurrere i et klimafokusert marked må vi ha spisskompetanse på hvordan klimaavtrykk fra bygningsmaterialer, byggeprosessen, avfallshåndteringen og egen drift kan reduseres, fortsetter Rønningen.

Kruse Smith har i dag høy kompetanse på miljøsertifisering, og det vil være er et satsningsområde videre.

 

   

Tre gode grunner til å miljøsertifisere byggeprosjekter

  • Bekrefter utbyggers mål om bærekraft og viser at miljøarbeid tas på alvor
  • Møter krav fra leietakere, finansinstitusjoner og potensielle kjøpere
  • Gir lavere driftskostnader og et bedre innemiljø for brukerne

   

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith