Fakturering

BETALINGSBETINGELSER

KRAV TIL FAKTURA

Dokumentasjonskrav til inngående fakturaer følger bokføringsloven og bokføringsforskriften;

Språk – norsk, svensk, dansk eller engelsk

Valuta – fortrinnsvis NOK, USD, GBP, DKK, SEK, EUR

I bokføringsforskriften delkapittel § 5-1 og § 5-3-2a er det gitt regler om dokumentasjon av salg av varer og tjenester.

I forskriftens § 5-1-1 første ledd er det angitt krav til salgsdokumentets innhold. Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde:

  1. Nummer og dokumentasjonsdato
  2. Angivelse av partene, (herunder også selgers organisasjonsnummer og angivelse av MVA hvis registreret)
  3. Ytelsens art og omfang,
  4. Tidspunkt og sted for levering av ytelsen,
  5. Vederlag og betalingsforfall, og
  6. Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.
  7. Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet og tredje ledd, skal salgsdokumentet merkes: «Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet».